Algemene voorwaarden TrueLoaded door Holbi

Tenzij er een speciale overeenkomst is gesloten tussen Holbi en zijn klant, zijn deze bepalingen en voorwaarden van toepassing op en het werk en de communicatie die we voor onze klant uitvoeren. Alle voorkomens van woorden "wij", "ons", "onze" betekenen Holbi, wanneer alle voorvallen van "u", "uw" u, onze klant, betekenen.

1 ACCEPTATIE VAN VOORWAARDEN

1.1 Uw toegang tot en gebruik van holbi.co.uk ("de Website") en alle Diensten waarnaar wordt verwezen in Clausule 2, is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de Website / Diensten niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze Algemene Voorwaarden. Door de Website / Diensten te gebruiken, accepteert u volledig de voorwaarden, bepalingen en disclaimers in deze kennisgeving. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website / services.

1.2 We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen en uw voortgezet gebruik van de Website / Diensten na eventuele wijzigingen wordt geacht uw aanvaarding van een dergelijke verandering te zijn. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

2 DE DIENSTEN

De website biedt diensten voor het downloaden en streamen van muziek en video ("de diensten"), ontworpen om u in staat te stellen legale online muziek te kopen bij anderen. Tenzij anders vermeld, zijn de Services uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U accepteert hierbij dat uw computer voldoet aan de minimale technische vereisten voor de Services zoals duidelijk vermeld op de Website. De Services zijn voor uw eigen persoonlijk gebruik en u bent niet gemachtigd om kopieën te maken van downloads, anders dan voor persoonlijk gebruik.

3 KINDERTOEZICHT

We zijn bezorgd over de veiligheid en privacy van onze gebruikers, met name kinderen. Ouders die hun kinderen toegang tot en gebruik van de website / diensten willen geven, moeten toezicht houden op dergelijke toegang en gebruik. Door uw kind toegang te geven tot de Services, geeft u uw kind toegang tot alle Services. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke services geschikt zijn voor uw kind. Wees altijd voorzichtig wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf of uw kinderen openbaart via een van de Services.

4 PRIVACY POLICY

4.1 Wij zetten ons in voor een verantwoord gegevensbeheer en onderschrijven de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk. Wij doen er alles aan om de privacy van onze gebruikers te behouden en de veiligheid te bewaren van alle persoonlijke informatie die van u wordt ontvangen. Als u zich registreert voor een van de Services, wordt u gevraagd om basis persoonlijke informatie te verstrekken. De door u verstrekte informatie is niet beschikbaar voor verkoop of gebruik door derden. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te brengen van wijzigingen of updates van de Website / Diensten.

4.2 We kunnen een technologie genaamd "cookies" gebruiken als onderdeel van onze normale bedrijfsprocedure om gedragspatronen van bezoekers van de Website bij te houden. Een cookie is een gegevenselement dat door de website naar uw browser wordt verzonden en vervolgens op uw systeem wordt opgeslagen. U kunt uw browser instellen om te voorkomen dat dit gebeurt. Alle op deze manier verzamelde informatie kan worden gebruikt om u te identificeren, tenzij u uw browserinstellingen wijzigt.

5 GEBRUIKERSACCOUNT, WACHTWOORD EN VEILIGHEID

Als u voor een bepaalde service een account moet openen, moet u het registratieproces voltooien door bepaalde informatie te verstrekken en een gebruikersnaam en wachtwoord te registreren voor gebruik met die service. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord en ook voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging.Holbi.co.uk is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of schade voortvloeiend uit het bekendmaken van uw gebruikersnaam en / of wachtwoord. U mag de account van een andere persoon nooit gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de accounthouder.

6 AANVAARDBAAR GEBRUIK

6.1 U erkent dat alle informatie, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en ander materiaal ("de Inhoud"), openbaar gepost of privé verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie dergelijke Inhoud is ontstaan. We hebben geen controle over de Inhoud en kunnen deze niet goedkeuren en kunnen de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud niet garanderen en u erkent dat u door het gebruik van de Services mogelijk wordt blootgesteld aan Inhoud die aanstootgevend en / of onfatsoenlijk is.holbi.co.uk is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van enige inhoud die via de services wordt verzonden en u gaat ermee akkoord alle risico's te dragen die verband houden met het gebruik van enige inhoud, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke inhoud.

6.2 Bij het gebruik van de Website / Diensten gaat u ermee akkoord om:

6.2.1 de Services gebruiken om ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere ongevraagde berichten, commercieel of anderszins, te verzenden;

6.2.2 materiaal, of informatie die lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk, bedreigend, beledigend, intimiderend of onwettig is, posten, publiceren, verspreiden of verspreiden;

6.2.3 materiaal of informatie plaatsen, publiceren, distribueren of verspreiden die aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon of groep vanwege hun ras, religie, handicap, nationaliteit of anderszins;

6.2.4 de wettelijke rechten (waaronder de rechten op privacy en publiciteit) van anderen bedreigen, misbruiken, verstoren, besluipen of anderszins schenden;

6.2.5 alle informatie of materiaal gebruiken op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten van een partij;

6.2.6 bestanden beschikbaar stellen of uploaden die een virus, worm, trojaanse of corrupte gegevens bevatten die de werking van de computer of eigendommen van een andere kunnen beschadigen;

6.2.7 persoonlijke informatie over anderen verzamelen, inclusief e-mailadressen;

6.2.8 adverteren of aanbieden om goederen of diensten te kopen of verkopen voor commerciële doeleinden, tenzij dergelijke communicatiefaciliteiten dergelijke berichten specifiek toestaat;

6.2.9 zich uitgeven voor een persoon of entiteit met als doel anderen te misleiden;

6.2.10 in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving;

6.2.11 gebruik de Website / Diensten op elke manier die de Website / Diensten kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden of het gebruik en genot van de Website / Diensten door een andere partij kan hinderen;

6.2.12 materiaal of informatie plaatsen, publiceren, distribueren of verspreiden waarvan u niet het recht hebt om te verzenden volgens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorwetenschap of vertrouwelijke informatie bekendgemaakt in de loop van het dienstverband of op basis van een vertrouwelijkheidsovereenkomst) );

6.2.13 poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Services, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de Website / Diensten via hacking, wachtwoordmining of op een andere manier.

6.3 We zijn niet verplicht toezicht te houden op de Services, maar hebben het recht om materiaal te bekijken dat in een communicatiefaciliteit is geplaatst en, naar eigen goeddunken, om materiaal te verwijderen dat deze Algemene voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is.

7 BEËINDIGING

We hebben het recht om uw toegang tot een of alle Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen ook op elk moment, naar eigen goeddunken, de Website / Diensten of een deel daarvan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de Website / Diensten .

In het geval dat u een van onze SaaS (software as a service) -oplossingen gebruikt en u het gebruik van een dergelijke service wilt beëindigen, kunnen we geen instelkosten terugbetalen die u mogelijk hebt betaald om uw account (s) te laten instellen en configureren .

8 LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website / Diensten kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die door anderen worden beheerd en onderhouden. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat holbi.co.uk niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

9 INTERNATIONAAL GEBRUIK

U gaat ermee akkoord u te houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk of het land waar u woont (indien anders) en met alle lokale wetten en regels met betrekking tot acceptabel gebruik van en gedrag op internet.

10 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De Website en de inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp van de Website, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die verbonden zijn met de Website en de Services) worden beschermd door copyright, handelsmerken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Bij het bezoeken van de website gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult gebruiken. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Dit sluit het downloaden, kopiëren en / of afdrukken van pagina's van de website alleen voor persoonlijk, niet-commercieel of thuisgebruik uit.

10.2 holbi.co.uk claimt niet het eigendom van materialen die u publiceert, uploadt of verzendt naar een openbaar toegankelijk gedeelte van de Services. Door dit te doen verleent u ons echter een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie voor het kopiëren, distribueren, verzenden, reproduceren, openbaar weergeven, bewerken, vertalen of publiceren van dergelijke inhoud zolang u ervoor kiest dergelijke inhoud weer te geven via de Services. De licentie wordt beëindigd wanneer dergelijke inhoud wordt verwijderd uit de Services.

11 SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om holbi.co.uk schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen enigerlei schending door u van deze Algemene voorwaarden en enige vordering of vordering ingesteld tegen holbi.co.uk door een derde partij die voortvloeit uit uw gebruik van de Services en / of enige Content die via de Services wordt verzonden, gepost of verzonden, inclusief maar niet beperkt tot alle claims, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) ongeacht wat holbi.co.uk heeft geleden of gedaan. als gevolg van uw schending van deze Algemene voorwaarden.

12 DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Gebruik van de Website / Diensten is op eigen risico. De Website / Diensten worden geleverd op een "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

12.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is holbi.co.uk niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of -schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winsten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website / services.

12.3 holbi.co.uk biedt geen garantie dat de Website / Diensten aan uw vereisten zullen voldoen, dat de Inhoud accuraat of betrouwbaar zal zijn, dat de functionaliteit van de Website / Diensten ononderbroken of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Website / Services of de server die deze beschikbaar stelt, is vrij van virussen of andere schadelijke of destructieve zaken.

12.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden uitgelegd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van holbi.co.uk voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van holbi.co.uk.

12.5 Niets in deze Algemene voorwaarden zal uw wettelijke rechten als consument beïnvloeden.

13 PUBLIEK AANBIEDING VAN HOLBI

Als u als klant een bestelling bij ons plaatst, zijn onze algemene voorwaarden voor openbare aanbiedingen van toepassing.

13.1 Online betalen voor oplossingen en services.

Wij accepteren betalingen online via SagePay - een veilige volledig PCI DSS-gecertificeerde oplossing. Visa, Master Card en American Express worden geaccepteerd. Wij accepteren betalingen in GBP, EUR en USD.

Oplossingen en services worden uitsluitend verstrekt aan klanten ouder dan 18 jaar.

De levering van oplossingen en diensten wordt uitgevoerd via elektronische communicatiemiddelen. Websites worden geüpload naar de aangewezen webhostingaccounts (of servers), geconfigureerd en gelanceerd. Software-oplossingen worden aangeboden als uitvoerbare bestanden en worden geconfigureerd en geïntroduceerd. Er is geen fysieke bezorgoptie beschikbaar.

Geen rendement kan worden aangeboden omdat er geen fysieke levering plaatsvindt. Oplossingen en services worden als geleverd beschouwd zodra ze zijn geüpload naar de aangewezen webhostingaccounts of -servers.

Er kunnen geen terugbetalingen worden gedaan voor voltooide en geleverde oplossingen en services. Er kunnen geen terugbetalingen worden gedaan als het werk begint voor het hele project of een van zijn onderdelen.

Volledige annulering kan worden aangeboden zodra het werk niet is begonnen voor het hele project of een van zijn onderdelen.

14 SEVERANCE

Als een van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, dan zal deze Termijn of Voorwaarde worden verbroken en blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht en blijven ze volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

15 TOEPASSELIJKE WET

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van Engelse rechtbanken.